شرکت ها و هسته های مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی ارومیه

شرکت های مستقر

شرکت آذر اروم یاقوت:

ساخت انواع دستگاههای سی ان سی

شرکت هوشمند سازان سمت نو:

– اپلیکیشن مخصوص صنایع و شرکت شهرکهای صنعتی (پایلوت اجرا شده برای شهرک صنعتی اسکان تبریز)

– آبیاری هوشمند

شرکت فناوران ریز موج:

 ساخت دستگاه کوره خلا برای دانشگاه صنعتی ارومیه

شرکت اروم ابتکار فناوران:

ساخت غشاهای لوله ای سرامیکی

هسته فناور مهندس ملکی:

دستگاه مدلسازی درمان رادیوتراپی بیمار